The White Book is the emblem of FIA’s spirit and dynamism. This is what its title says – policy documents in the form of recommendations based on international experience. Hence, this is not a report that focuses on what has been done. Rather, the book reflects an outlook on what still remain to be accomplished. An action plan for FIA to follow. Publication of the White Book has started in 2005 and became in the meantime a real platform for the dialogue with the Moldovan authorities, respresenting at the same time an agenda of FIA’s activity priorities.

Traditionally, White Book summarizes the main obstacles to investment and business development in the country and formulates concrete proposals to overcome these impediments. It is designed and presented by FIA as an instrument for a constructive dialogue and partnership between investors and Government, that further can help to improve the business and investment environment and lead to increased private investments.

În timp ce incertitudinea investitorilor au pus o presiune semnificativă asupra investițiilor la nivel mondial, investițiile străine directe (ISD) în Republica Moldova au crescut cu 50% în 2022, ajungând la 586 milioane USD.

În același timp, întreprinderile cu investiții străine directe demonstrează o eficiență mai mare, acționând în calitate de promotori ai tehnologiilor avansate, management eficient, standarde înalte de calitate. De asemenea, ISD contribuie la dezvoltarea industriilor și are o importanță sistemică pentru devoltarea durabilă și economia națională. Acest lucru a fost demonstrat în studiul actualizat "Impactul investițiilor străine directe asupra economiei RM, 2012-2022", elaborat de către BIS Consulting, la solicitarea Asociației Investitorilor Străini din RM.

Studiul 2.0 ”Impactul ISD asupra Economiei RM”.pdf

Download

While investor uncertainty has put significant pressure on global investment, foreign direct investment (FDI) in the Republic of Moldova increased by 50% in 2022, reaching USD 586 million.

At the same time, enterprises with FDI demonstrate greater efficiency, acting as promoters of advanced technologies, efficient management, high quality standards. FDI also contributes to the development of industries and is of systemic importance for sustainable development and the national economy. This has been demonstrated in the updated Study "Impact of Foreign Direct Investment on the Moldovan Economy, 2012-2022", prepared by BIS Consulting at the request of the Foreign Investors Association in Moldova.

Study 2.0 "The FDI Impact on the RM Economy".pdf

Download

Cartea Albă 2023, elaborată de către experții companiilor membre FIA, este la cea de-a opta ediție. Prima ediție a Cărții Albe a fost publicată în 2005, reprezentând o adevărată platformă pentru dialog între mediul de afaceri și autoritățile din Republica Moldova, reflectând prioritățile activității FIA.

Cartea Albă este cartea de vizită a Asociației și reprezintă un document cu titlu de recomandare, ce descrie un plan de acțiuni concret pentru ameliorarea climatului investițional din țară, atragerea și menținerea investițiilor în economia Republicii Moldova.

Cartea Alba 2023.pdf

Download

The White Book 2023 was elaborated by the experts of FIA member companies, and it is at its eight edition. The first edition of the White Book was published in 2005, representing a real platform for dialogue between the business environment and Moldovan authorities and reflecting the priorities of FIA activity.

The White Book is the Association's business card, that represents a recommendation document and describes a concrete action plan for improving the investment climate in the country and attracting investments in the Republic of Moldova economy.

White Book 2023.pdf

Download

Cartea Albă 2021, elaborată de către experții companiilor membre FIA, este la cea de-a șaptea ediție. Prima ediție a Cărții Albe a fost publicată în 2005, reprezentând o adevărată platformă pentru dialog între mediul de afaceri și autoritățile din Republica Moldova, reflectând prioritățile activității FIA.

Cartea Albă este cartea de vizită a Asociației și reprezintă un document cu titlu de recomandare, ce descrie un plan de acțiuni concret pentru ameliorarea climatului investițional din țară, atragerea și menținerea investițiilor în economia Republicii Moldova.

Cartea Albă 2021.pdf

Download

The White Book 2021 was elaborated by the experts of FIA member companies, and it is at its seventh edition. The first edition of the White Book was published in 2005, representing a real platform for dialogue between the business environment and Moldovan authorities and reflecting the priorities of FIA activity.

The White Book is the Association's business card, that represents a recommendation document and describes a concrete action plan for improving the investment climate in the country and attracting investments in the Republic of Moldova economy.

White Book 2021.pdf

Download

Întreprinderile cu investiții străine directe contribuie semnificativ la dezvoltarea economică și socială a Republicii Moldova. Ocupând o pondere relativ mică în numărul total de întreprinderi, acestea demonstrează o eficiență ridicată și produc o cantitate semnificativă de bunuri și servicii de înaltă calitate. În același timp, aceștia acționează adesea ca o afacere model, un catalizator de tehnologii avansate de management și producție, standarde înalte de calitate și sunt de importanță sistemică pentru economia națională.
Un studiu pregătit de BIS Consulting, în cooperare cu INCE, la solicitarea Asociației Investitorilor Străini prezintă analiza și concluziile experților cu privire la impactul investițiilor străine directe asupra economiei Moldovei.

Studiul ”Impactul ISD asupra Economiei RM”.pdf

Download

Foreign direct investment enterprises make a significant contribution to the economic and social development of the Republic of Moldova. Occupying a relatively small share in the total number of enterprises, they demonstrate high efficiency and produce a significant amount of high-quality goods and services. At the same time, they often act as a model business, a conductor of advanced management and production technologies, quality standards, and are of systemic importance for the national economy.
A study prepared by BIS Consulting in cooperation with INCE at the request of Foreign Investors Association (FIA) presents the analysis and conclusions of experts on the impact of foreign direct investment on the economy of Moldova.

Study "The FDI Impact on the RM Economy".pdf

Download

Cartea Albă 2019, elaborată de către experții companiilor membre FIA, este la cea de-a șase ediție. Prima ediție a Cărții Albe a fost publicată în 2005, reprezentând o adevărată platformă pentru dialog dintre mediul de afaceri și autoritățile din Republica Moldova, reflectând prioritățile activității FIA.
Cartea Albă este cartea de vizită a Asociației și reprezintă un document cu titlu de recomandare ce descrie un plan de acțiuni concret pentru ameliorarea climatului investițional din țară și atragerea investițiilor în economia Republicii Moldova.

Cartea Albă 2019.pdf

Download

The White Book 2019, was elaborated by the experts of FIA member companies, and it is at the sixth edition. The first edition of the White Book was published in 2005, representing a real platform for dialogue between the business environment and Moldovan authorities and reflecting the priorities of FIA activity.
The White Book is the Association's business card, that represents a recommendation document and describes a concrete action plan for improving the investment climate in the country and attracting investments in the Republic of Moldova economy.

White Book 2019.pdf

Download

Cartea Albă 2017, elaborată de către experții companiilor membre FIA, este la cea de-a cincea ediție. Prima ediție a Cărții Albe a fost publicată în 2005, reprezentând o adevărată platformă pentru dialog dintre mediul de afaceri și autoritățile din Republica Moldova, reflectând pe deplin prioritățile activității FIA.
Cartea Albă reprezintă un document cu titlu de recomandare și descrie un plan de acțiuni concret pentru ameliorarea climatului investițional din țară. Cartea Albă reflectă esența activității FIA, în calitate de Asociație, membrii căreia consideră că prin intermediul schimbului de experiență și a eforturilor comune depuse de investitorii străini poate fi creată o viziune clară a problemelor și deciziilor ce influențează climatul investițional din Republica Moldova.

Cartea Albă 2017.pdf

Download

The White Book 2017 was developed by the experts of companies, who are members of FIA, and it represents the fifth edition of the document. The first edition of the White Book was published in 2005, representing a real platform for the dialogue between the business environment and the Moldovan authorities, reflecting fully the priorities of FIA’s activity.
The White Book provides recommendations and describes a concrete action plan for the improvement of the investment climate in the country. The White Book reflects the essence of the FIA activity as an Association, the members of which consider that through experience exchange and joint efforts made by the foreign investors, can be developed a clear vision of the issues and decisions influencing the investment climate in the Republic of Moldova.

White Book 2017.pdf

Download

Pentru Asociația Investitorilor Străini Cartea Albă reprezintă devotamentul ferm de a întreprinde acțiuni pentru îmbunătățirea climatului investițional din Republica Moldova. Titlul publicației îi denotă și esența – document de politici în formatul unor recomandări bazate pe experiența internațională. Astfel, ea nu constituie un raport de monitorizare a diverselor realizări. Dimpotriva, Cartea Albă reflectă o concepție asupra acțiunilor ce trebuiesc întreprinse, un plan de acțiuni pe care FIA vrea să-l urmeze.

Cartea Alba 2015.pdf

Download

With the occasion of 10 years anniversary and after 6 years from the last edition, FIA is launching the White Book 2015 – a publication that comes with a set of proposals aimed at improving the investment climate in the country. The 4th edition of the White Book is comprised of 4 chapters: Taxation, Labor Relations, Competition and a chapter dedicated to specific Sectoral and Cross-sectoral issues. The purpose of these chapters is to present, in a practical way, a constructive view of what remains to be done, in order to improve the legislative framework. These proposals were written on the basis of a long-lasting international experience of major foreign investors, which often includes the familiarity with emerging markets and wilingness to share this experience with the Government.

White Book 2015.pdf

Download

În mod tradițional, Cartea Albă 2009 este formată din două părți principale. Prima furnizează o evaluare a modului în care au fost implementate recomandările din edițiile anterioare ale „Cărții albe”. În special, subliniază progresele obținute în implementarea recomandărilor formulate de FIA ​​și identifică propunerile care sunt încă valabile. Evaluarea evidențiază, de asemenea, unele dintre obstacolele legate de politicile în curs și de cele care au fost deja implementate. O astfel de abordare definește o percepție mai bună despre amploarea și profunzimea punerii în aplicare a politicii. A doua parte include șase capitole tematice care prezintă câteva recomandări suplimentare celor din Cartea anterioară. Din cauza progresului lent al reformelor, structura cărții a rămas aceeași. Cartea nu conține sarcini noi, în timp ce sarcinile anterioare au fost extinse și generalizate. Este demn de remarcat faptul că această carte este tratată ca un document integral al propunerilor care pot fi folosite în completarea reciprocă.

Cartea Alba 2009.pdf

Download

Traditionally, White Book 2009 consists of two main parts. The first one provides an assessment of how the recommendations from the previous editions of the "White Book" were implemented. In particular, it highlights the progress achieved in implementing the recommendations set out by the FIA and identifies proposals that are still valid. The assessment also highlights some of the obstacles relating to ongoing policies and those that have already been implemented. Such an approach defines a better perception of the extent and depth of policy implementation. The second part includes six thematic chapters that present some additional recommendations to those from the previous Book. Because of slow progress of reforms, the structure of the Book remained the same. The book does not contain new tasks, while earlier tasks have been extended and generalized. It is worth noting that this Book is treated as an integral document of proposals that can be used in complement to each other.

White Book 2009.pdf

Download

Cartea Albă 2006 diferă de ediția precedentă printr-un moment important. În timp ce Cartea Albă 2005 a prezentat recomandări care au o formă mai generală, versiunea actuală face propuneri care apar din probleme foarte specifice și care afectează activitatea operațională a afacerilor; probleme care pot fi îmbunătățite prin modificări concrete ale legislației și a cadrului regulatoriu. Abordarea strategică în acest context a presupus că noua Carte trebuia concepută ca un document integrat de propuneri continue, care să dea rezultate și care să se completeze reciproc. Prin urmare, Cartea Albă 2006 a fost împărțită în două părți: una oferind o evaluare a modului în care propunerile din ediția anterioară au fost implementate în practică, în timp ce cealaltă prezentând zece capitole tematice, cu recomandări suplimentare, pe lângă cele din ultimul an.

Cartea Alba 2006.pdf

Download

White Book 2006 differs from its predecessor on an important matter. While White Book 2005 presented recommendations that were more general in form, the current version makes proposals that come out of very specific issues affecting business operations; issues that can be improved through concrete amendments to the current, as well as draft, legal framework. The strategic approach in this context implied that the new Book had to be designed as an integrated document of continuous proposals that yield results complementing each other. Thereby, White Book 2006 has been divided in two parts: one giving an evaluation on how proposals from the previous Book have been followed in practice, while the other presenting ten thematic chapters with recommendations in addition to those of the last year.

White Book 2006.pdf

Download

Urmând exemplul altor țări, unde funcționează asociații similare ale investitorilor străini, Asociația Investitorilor Străini din Moldova a lansat prima Carte Albă din Moldova (2005), care prezintă progresele legate de investiții, probleme concrete și recomandări corespunzătoare de îmbunătățire în următoarele domenii: constrângeri administrative, cadrul legal care reglementează operațiunile companiei, relațiile de muncă, impozitarea și piața valorilor mobiliare. În plus, cartea include și un capitol separat privind barierele generale ale investițiilor străine directe în Moldova.

Cartea Alba 2005.pdf

Download

Following the example of other countries, where similar councils of foreign investors are operating, the Foreign Investors Association in Moldova has launched the first Moldovan White Book(2005), which presents investment-related positive signs, concrete issues of concern and corresponding recommendations for improvement in the following areas: administrative constraints, legal framework regulating company operations, labor relations, taxation and securities market. In addition, the book also includes a separate chapter on overall barriers to foreign direct investments in Moldova.

White Book 2005.pdf

Download