Sergiu Postică, Orange Moldova: FIA contributes to the implementation of best practices in business regulation

Sergiu Postică, Orange Moldova: FIA contributes to the implementation of best practices in business regulation

For 20 years, the largest foreign investors in Moldova, united in the Foreign Investors Association (FIA), have been working together with the authorities to improve the investment climate in the country. These are the most active enterprises generating progress in their sectors and influencing the sustainable development of the Moldovan economy at large and its social sphere. About the impact on processes in the telecommunications sector in the interview with Sergiu POSTICĂ, Strategy, Business Development & Regulatory Affairs Director Orange Moldova.

– According to your opinion, why did foreign investors come together in an Association 20 years ago?

The Foreign Investors Association is the organization that unites and exclusively represents foreign investors in the Republic of Moldova and contributes to the implementation of best practices in the field of business regulation, sustainable economic development and strengthening the investment climate in the country.

Over the years, together with other FIA members, we have provided information, recommendations, analyses, studies and debates, supporting a constructive dialogue with the authorities.

Which proposals in the White Book have significantly improved the business environment in your industry?

The electronic communications industry plays an important role in the national economy, being among the largest contributors and employers in the country.

Through considerable investments in infrastructure development and modernization, we have managed to ensure one of the highest quality communication services in Europe, and also in the Social Responsibility field, we have developed an impressive portfolio of education and digital inclusion projects, social, solidarity, and environmental protection initiatives.

In order to maintain the quality level and the pace of development of our industry it is absolutely important to have a favourable investment climate. Due to the proposals included in the White Book, several changes have taken place which have stimulated the development of the sector, for example the elimination of the surcharge on electronic communication services, the simplification of the authorization procedures for the construction of communication infrastructures, the improvement of labour legislation, etc.

What are your company’s objectives in formulating the proposals in the White Book 2023?

Regarding our expectations for the future, we want to maintain a constructive dialogue with the authorities that will help to strengthen the favourable conditions for business. Here I am referring to the creation of favourable conditions for sustainable and efficient economic development.

Our objective is to promote and implement the principles of a modern, digital economy to ensure steady economic growth and a better standard of living for society.


 

Sergiu POSTICĂ, Orange Moldova: FIA contribuie la implementarea celor mai bune practici în domeniul reglementării afacerilor

Asociația Investitorilor Străini (FIA), care unește cei mai mari investitori străini din Republica Moldova, de 20 de ani contribuie de comun acord cu autoritățile la îmbunătățirea climatului investițional din țară. Este vorba de cele mai active întreprinderi, care generează progres în industriile lor și influențând dezvoltarea durabilă a economiei în ansamblu și a sferei sociale. Despre impactul asupra proceselor în sectorul telecomunicațiilor în cadrul interviului cu Sergiu POSTICĂ, Strategy, Business Development & Regulatory Affairs Director Orange Moldova.

– De ce, în opinia dumneavoastră, acum 20 de ani investitorii străini s-au unit în Asociație?

– Asociația Investitorilor Străini este organizația care reunește și reprezintă în exclusivitate investitorii străini din Moldova și contribuie la implementarea celor mai bune practici în domeniul reglementării afacerilor, dezvoltarea economică durabilă și consolidarea climatului investițional din țară.

Pe parcursul anilor, alături de alți membri FIA, am contribuit cu informații, recomandări, analize, studii și dezbateri, susținând un dialog constructiv cu autoritățile.

– Ce propuneri incluse în Cartea Albă au îmbunătățit în mod semnificativ mediul de afaceri din industria dumneavoastră?

– Industria comunicațiilor electronice joacă un rol important în economia națională, fiind printre cei mai mari contribuabili și angajatori din țară.

Prin investițiile considerabile în dezvoltarea și modernizarea infrastructurii am reușit să asigurăm una dintre cele mai înalte calități a serviciilor de comunicații din Europa, iar pe filiera de Responsabilitate Socială, am dezvoltat un portofoliu impunător de proiecte de educație și incluziune digitală, inițiative sociale și de solidaritate, dar și de protejare a mediului.

Pentru a menține nivelul de calitate și tempoul de dezvoltare a industriei noastre este absolut important de a avea un climat investițional favorabil. Datorită propunerilor incluse în Cărtea Albă, au avut loc mai multe schimbări care au stimulat dezvoltarea sectorului, de exemplu eliminarea suprataxării serviciilor de comunicații electronice, simplificarea procedurilor de autorizare a construcției infrastructurilor de comunicații, îmbunătățirea legislației muncii, etc.

– Care sunt obiectivele pe care le urmăriți în formularea propunerilor cuprinse în Cartea Albă 2023?

– Ce ține de așteptările noastre pe viitor, ne dorim să fie păstrat dialogul constructiv cu autoritățile care va ajuta la consolidarea condițiilor favorabile pentru mediul de afaceri. Aici mă refer și la crearea unor condiții propice în scopul asigurării unei dezvoltări economice durabile și eficiente.

Obiectivul nostru este de a promova și implementa principiile unei economii moderne și digitale, pentru asigurarea unei creșteri economice constante și a unui nivel de trai mai bun pentru societate.